หน้าแรก

โครงการ ช๊อปดีมีคืน

บีบีแอร์เข้าร่วมโครงการ ช้อปดี มีคืน วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลธรรมดา ถูกประกาศเป็นกฎหมายแล้วสำหรับการซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท ถ้าได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

การประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ มาจากรัฐบาลมาตรการการรักษาระดับการบริโภคในประเทศช่วงต้นปี 2566 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีระยะยาว

1 วงเงินที่ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแบ่งสิทธิลดหย่อนตามค่าซื้อสินค้าและบริการเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ที่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email ของกรมสรรพากร ก็ได้
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ที่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email ของกรมสรรพากรเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1 

ซื้ออุปกรณ์สำนักงานราคา 38,000 บาท ราคารวม VAT แล้ว โดยได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ จะใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเพียง 30,000 บาท

เนื่องจากกรณีนี้จะได้สินทธิลดหย่อนภาษีจากวงเงิน 30,000 บาทแรกที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษ แต่จะไม่ได้สิทธิอีก 8,000 บาท เพราะไม่ได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างที่ 2

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารราคา 40,000 บาท ราคารวม VAT แล้ว โดยได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท

เนื่องจากกรณีนี้จะได้สิทธิลดหย่อนจากทั้งวงเงิน 30,000 บาทแรกที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และอีก 10,000 บาท จากการได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

2 รายละเอียดและเงื่อนไขโครงการ

ซื้อสินค้าและบริการจาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เว้นแต่เป็นหนังสือ E-Book หรือ สินค้า OTOP ที่จะใช้ใบเสร็จรับเงินแทนได้

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิช้อปดีมีคืน

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้ บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
 • ค่าประกันวินาศภัย

กรณีชำระค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ใช้บริการจริงหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

 • ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ เพราะจะใช้สิทธิลดหย่อนได้ก็ต่อเมื่อชำระค่าบริการและใช้บริการภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

การซื้อสินค้าผ่าน Lazada/Shopee หรือ ร้านค้าออนไลน์ 

 • สามารถใช้สิทธิได้ หากได้รับหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในออกใบกำกับภาษี

1. คำนำหน้า นาย / นางสาว / นาง
2.ชื่อ+นามสกุล ตามบัตรประชาชน
3.ที่อยู่ ตามบัตรประชาชน
3.เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น